KVKK Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ 

Bu bilgilendirmenin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine dayanarak kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) ve teknik işletici olarak görevlendirilen TÜRK REASÜRANS A.Ş. (Şirket) tarafından, işbu websitesi kanalı ile elde edilen/edilecek kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirerek kullanıcıları şeffaf bir şekilde bilgilendirmektir. 

Kişisel verileriniz; ihtiyaçlarınız ve durumunuz tespit edilerek sizlere uygun poliçe düzenleyip teklif verebilmek, teklif sonrası kanuni yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilmek, sigorta sözleşmenizi düzenleyebilmek, sigorta sözleşmelerinin gereğini ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hasar incelemesi yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır. 

Şirket’in işbu Bilgilendirme Metni’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler, uygun araçlarla duyurulduğu tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.

1. KİŞİSEL VERİ 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, banka hesap bilgileriniz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, iletişim bilgileriniz, adresiniz, video kayıtlarında yer alan fiziki görüntünüz, tarafınızın teşhis edilebileceği ses kayıtlarınız gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. ÖZEL NİTELİKLİ VERİ 
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. VERİ SORUMLUSU 
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TÜRK REASÜRANS A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

4. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

Şirket, aşağıda belirtilen metotlarla sizlerden sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli veriler toplamaktadır. 

İşbu başlık altında, Şirket tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.
Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri, aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere tanımlamaktadır: 

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı 
İletişim Bilgileri: E-posta adresi, Telefon numarası
Mesajı: Kullanıcının kurumumuza ilettiği mesaj 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL VE HANGİ ESASLARLA İŞLENİR? 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için işlemekteyiz. İşbu Bilgilendirme’de yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve poliçe için teklif oluşturabilmek, poliçe düzenleyebilmek, poliçe yenilemek, poliçe gereğini ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, hasar tespiti ve tazminat tespiti yapabilmek, ödeme yapabilmek, prim tahsilatı yapabilmek, denetim, raporlama yapabilmek, kanuni ve yasal sorumlulukları yerine getirebilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZANIN BULUNMADIĞI DURUMLARDA İŞLENEBİLECEĞİ HALLER NELERDİR? 

Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir: 
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

7. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Şirket, iş süreci, kanuni ve yasal sorumluluk, poliçe oluşturabilmek, teklif verebilmek, yenileyebilmek, poliçe gereği sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek, verilerin güncel ve doğru olmasını sağlamak ve çalışanlarımızın, kamunun veya TÜRK REASÜRANS A.Ş.’nin güvenliğini sağlamak için kişisel verileri, acente, banka, denetim birim ve şirketleri, şirket içi birimler, Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi, tahsilat ve hukuk firmaları, alt yükleniciler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır. 

8. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda Şirket, KVKK ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar uyarınca kişisel verilerinizi alenileştirme amacınızla bağlantılı olarak işleyebilir. 

Şirket, kişisel verileri doğrudan veri sahibinden, veri sahibi adına hareket eden vekil/sigorta ettiren ve poliçe düzenlemeye yetkili ve/veya görevli kişi ya da sistemler (internet, mobil vd.) ile toplayacak ve işleyecektir. 

Şirket verileri toplarken meşru menfaat ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanmaktadır. 

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DURUMLARDA, NE ZAMAN SİLİNİR? 

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir. 
Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz? 

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda TÜRK REASÜRANS A.Ş. talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

10. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya ilişkin taleplerinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TÜRK REASÜRANS A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. TÜRK REASÜRANS A.Ş.’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda; 

 • Adınızın, soyadınızın,
 • E-posta adresi, telefon numaranızın, 
 • Talep konunuzun ve/veya iletmiş olduğunuz mesajın

İletişim formuna eklenmesi gerekmektedir. 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin “Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8/1 Ak Ofis Kat:7 34768 Ümraniye / İstanbul” adresine ulaştırabilirsiniz. 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@turkre.com e-posta adresine yapabilirsiniz. 

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı turkreasurans@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, TÜRK REASÜRANS A.Ş. tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, TÜRK REASÜRANS A.Ş.’nin kanuni hakları saklıdır. İşbu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.